CCG KOREA

포항공대 NSCS 연구소학원

home 로그인 회원가입 사이트맵
   
국내 저널
HomePublication journal
 
1. 황운봉, 한경섭, "복합재료 피로 수명분포에 관한 고찰," 대한기계학회 논문집, 12(4): pp. 790-805 (1988) 
 
 
 1  2  3  4  5  6  7
and or